Missing tag: meni_levi_scpet

Tehnik el. komunikacij

ODPRTI KURIKULUM ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Odprti kurikulum predstavlja 20 % predmetnika in je izbira šole. Navedene module odprtega kurikula smo izbrali, ker so aktualni in povezani z našimi ciljnimi skupinami ter uporabniki.

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

4. LETNIK

Matematika *

Enosmerni in izmenični tokokrogi*

Trženje TK storitev

Fizika v elektronskih komunikacijah

Enosmerni in izmenični tokokrogi*

Kemija in varovanje okolja

Elektronika v praksi

Elektronika praksi

Sodobne komunikacije

* ure dodane k rednim uram zaradi ugotovitve, da dijaki iz teh modulov potrebujejo več znanj za uspešno izobraževanje.


Predmetnik (tehnik elektronskih komunikacij)


A) SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 • Slovenščina
 • Tuji jezik
 • Matematika
 • Umetnost
 • Zgodovina
 • Geografija
 • Psihologija ali sociologija
 • Fizika
 • Kemija
 • Športna vzgoja

B) OBVEZNI STROKOVNI MODULI

 • Informatika s tehniškim komuniciranjem
 • Uporaba IKT pri poslovanju
 • Upravljanje s programirljivimi napravami
 • Enosmerni in izmenični tokokrogi
 • Brezžične komunikacije
 • Prenosni sistemi
 • Osnovne merilne tehnike
 • Izdelava električnih in komunikacijskih instalacij

C) OBVEZNI IZBIRNI MODULI

Poklicni standard: sistemski operater elektronskih komunikacij

 • Postavitev lokalnega telekomunikacijskega in računalniškega omrežja
 • Oprema za multimedijsko tehniko
 • Sistemske merilne tehnike

Poklicni standard: sistemski inštalater elektronskih komunikacij

 • Diagnosticiranje in odpravljanje napak
 • Zgradba sistemov in omrežij
 • Montaža TK-omrežja

Č) PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V ŠOLI

D) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

E) INTERESNE DEJAVNOSTI

F) ODPRTI KURIKULUM moduli, ki jih nudi samo naša šola:

 • Prodaja in tržennje telekomunikacijskih storitev
 • Servisiranje telekomunikacijske opreme
 • Strokovna terminologija v tujem jeziku